VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


Súťažné podklady 3/VO/GEO/2014
Zmluva 3/VO/GEO/2014
Príloha č.2 ku zmluve
Príloha č.3 ku zmluve

podľa ustanovení § 9 ods. 3, 4, 5 a ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Číslo vo: 3/VO/GEO/2014

 

I.  OBSTARÁVATEĽSKÝ SUBJEKT (podľa § 7 ods. 1)
Identifikačné údaje
Úradný názov: GEOTECH Bratislava s.r.o.
IČO: 45948992
DIČ: 2023174417
Poštová adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktné miesto: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek
Telefón: + 421-2-62 410 823
Fax: + 421-2-62 410 823
E-mail: geotech@geotech.sk
Adresa hlavnej stránky (URL): www.geotech.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.
Súťažné a doplňujúce podklady sú voľne dostupné na stránke www.geotech.sk.
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)

§ 7

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 7.

§ 7 ods. 1

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Vzdelávanie

I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.

 

II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1.1. Názov zákazky: Školiace miestnosti pre projekt  GEOTECH
II.1.2. Druh zákazky: Služby
            Hlavné miesto poskytnutia služby: školiace miestnosti v mestách Nitra, Senec, Martin a Košice
            NUTS kód: SK 010
II.2.1. Opis zákazky: pre realizáciu školení v rámci projektu GEOTECH sú požadované školiace miestnosti, ktoré budú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch
II.2.2. CPV:   70130000-1 Prenájom vlastných nehnuteľností

II.3.1. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bez DPH: 4000,- EUR
II.3.2. Rozdelenie zákazky na časti: Áno. Táto zákazka má štyri časti, pričom tieto majú nasledovné množstvo, resp. rozsah:
Časť A:
1 ks školiaca miestnosť/2 dni Nitra
Časť B:
1 ks školiaca miestnosť/2 dni Martin
Časť C:
1 ks školiaca miestnosť/2 dni Košice
Časť D:
1 ks školiaca miestnosť/2 dni Senec

II.4.1 Predloženie variantných riešení: Nie
II.4.2 Trvanie zmluvy v kalendárnych dňoch od zadania zákazky:   510 dní

III. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač  preukáže splnenie podmienku osobného postavenia:
a) podľa § 26 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a to aktuálnym dokladom  o oprávnení dodávať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii.

IV.1.1. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY
Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponuky stanovil jediné kritérium a to cenu. Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za službu niektorej z troch častí predmetu zákazky. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky najnižšiu cenu. V cene za uchádzačom dodaný predmet zákazky, resp. jej časti je len prenájom. Pre posudzovanie ceny použitej ako kritérium na vyhodnocovanie ponúk sa použije cena bez DPH.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia: Nie

IV.2. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľský subjekt: 3/VO/GEO/2014
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Obstarávateľský subjekt umožnil neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k Výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom a zmluve o prenájme nebytových priestorov, a to na svojom webovom sídle: http://www.geotech.sk/O-nas/VO3.html, pričom tento prístup je umožnený všetkým záujemcom počínajúc dňom 10.03.2014 až do lehoty na predkladanie ponúk.
IV.2.3.  Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 26.03.2014   do 09:00 hod.
IV.2.4. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dátum: 26.03.2014  čas: 11:00 hod. v budove sídla  obstarávateľského subjektu GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26 , 851 01 Bratislava, v miestnosti č. 5/A na III. poschodí. Otváranie ponúk, ktoré boli  predložené v lehote na ich predkladanie bude neverejné, t.j. bez účasti uchádzačov. 
IV.2.5. Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti prijatých ponúk začína plynúť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a končí dňom  30.06.2014

V.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: Áno
Odkaz na projekt a program: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF) z Operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie: Podpora ďalšieho vzdelávania, kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO a to na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, pre projekt s názvom: GEOTECH, ITMS kód Projektu: 26120130073.

V.2. Ďalšie informácie:
Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi zmluvu/zmluvy o prenájme podľa zákona č. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok postupu zadávania zákazky podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s ponukou predloženou úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Keďže zadanie zákazky – uzatvorenie nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha kontrole a schváleniu poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvy o poskytnutí NFP ponuka bude podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní prijatá s odkladacou podmienkou na výsledok a schválenie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.

VI. DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK NA WEBOVOM SÍDLE OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU:   10.03.2014

Zmluva Senec
Zmluva Martin
Zmluva Bankov
Dodatok ku zmluve
© Geotech Bratislava 2008