OZNÁMENIE O VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK


Technické špecifikácie
Zmluva
Contract

podľa ustanovení § 9 ods. 3, 4, 5 a ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

OBSTARÁVATEĽSKÝ SUBJEKT (podľa § 7 ods. 1)
Identifikačné údaje
Úradný názov: GEOTECH Bratislava s.r.o.
IČO: 45 948 992
DIČ: 2023174417
Poštová adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktné miesto: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek
Telefón: + 421-2-62 410 823
Fax: + 421-2-62 410 823
E-mail: geotech@geotech.sk
Adresa hlavnej stránky (URL): www.geotech.sk
PREDMET ZÁKAZKY 
Názov zákazky: Dodanie meracej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt  GEOTECH II.
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bez DPH: 1811,- EUR
Rozdelenie zákazky na časti: Nie
1 ks monitorovacia báza, 2 ks rádiová sonda, 1 ks monitorovací router,  1 ks multikanálový teplomer, 1 ks vlhkomer
Trvanie zmluvy v kalendárnych dňoch od zadania zákazky:   60 dní
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY
Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponuky stanovil jediné kritérium a to cenu. Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za tovar niektorej z dvoch častí predmetu zákazky. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky najnižšiu cenu. V cene za uchádzačom dodaný predmet zákazky, resp. jej časti je aj montáž, inštaláciu, kompletné odskúšanie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie prevádzkových a servisných manuálov. Pre posudzovanie ceny použitej ako kritérium na vyhodnocovanie ponúk sa bude posudzovať cena bez DPH. Prijímanie mailových ponúk sa ukončí 10.04.2014 o 12:00 hod.
Termín vyhodnotenia ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnotené 10.04.2014 o 12:00 hod.
Ďalšie informácie:
Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok postupu zadávania zákazky podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s ponukou predloženou úspešnými uchádzačmi. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný do 10 dní od mailového vyzvania dodať ku podpisu zmluvy originály, resp. notársky overené kópie dokladov a oprávnení dodať príslušný tovar. Keďže zadanie zákazky – uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha kontrole a schváleniu poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvy o poskytnutí NFP ponuka bud podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní prijatá s odkladacou podmienkou na výsledok a schválenie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.
V Bratislave, dňa 31.03.2014

NOTIFICATION ON CALL FOR BIDS
according to provisions of Section 9 paragraphs 3, 4, 5 and paragraph  of the Act No. 25/2006 of the Collection of Laws on Public Procurement and on Amendment and Supplement of Some Acts within the wording of later regulations (hereinafter referred to only as „Act on Public Procurement“)
PROCURING ENTITY (according to Section 7 paragraph 1)
Identification data
Official name: GEOTECH Bratislava s.r.o.
Incorporation No. of Organisation (IČO): 45 948 992
Tax Identification No.: 2023174417
Postal address: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovakia
Contact point: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovakia
Liaison person: Ing. Ivan Lovíšek
Phone No.: + 421-2-62 410 823
Fax: + 421-2-62 410 823
E-mail: geotech@geotech.sk
Home page (URL): www.geotech.sk
SUBJECT OF THE ORDER
Name of the order: Delivery of metering technology, devices and equipment for the project GEOTECH II.
Assumed value of the order without VAT:   1811,- EUR
Splitting the order into parts: No.


1 piece of monitoring base, 2 pieces of radio probe, 1 piece of monitoring router, 1 piece of multichannel thermometer, 1 piece of hygrometer
Term of the Contract in calendar days since assigning the order: 60 days
 CRITERION TO EVALUATE THE OFFER
To evaluate the offer, the procuring entity will set the only criterion, particularly the price.
The criterion contains the lowest price in the bidder´s offer for the goods of either of the two Parts of the subject to the order. So, the most successful bidder in this criterion will be that who will propose the lowest price of implementing the particular part of the order. The price for the subject to the order supplied by the bidder or its part, as the case may be, also comprises assembly, installation, complete testing of functionality, putting into operation, training of operators and delivery of operation and service manuals. To judge the price used as a criterion, there will be considered the price without VAT. E-mail receiving of tender offers is ending on 10 April 2014 at 12:00 a.m.

Date of assessment of bids:
Quotations will be evaluated on 10 April 2014 at 12:00 a.m.

Further information:
The procuring entity will conclude purchase contract with successful bidder according to the provision of Section 409 and ff. of the Act No.  513/1991 of the Collection of Laws, Commercial Code, as amended by later regulations (hereinafter referred to only as „Commercial Code“) as a result of the procedure of assigning the order according to Section 9 of the Act on Public Procurement on conditions set forth in terms of reference and in compliance with the bid presented by successful bidders. The contract in question is inseparable part of the terms of reference. Within 10 days since e-mail call, the successful bidder is obliged to supply original copies so as to sign the contract or, as the case may be, notarised copies of documents and authorisations to supply the particular goods. As placement of the order – conclusion of contract with the successful bidder undergoes review and approval by provider of funds of the Contract on provision of grants either pursuant to Section 44 paragraph 4 of the Act on Public Procurement, accepted with condition precedent to the result and approval of documentation of the public procurement procedure implemented.

In Bratislava 31 March 2014

Zmluva
© Geotech Bratislava 2008