OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE


Výzva 1/VO/GEO/2014
Súťažné podklady 1/VO/GEO/2014
Zmluva 1/VO/GEO/2014
Príloha č.2 ku zmluve
Príloha č.3 ku zmluve

1. Identifikácia vyhlasovateľa:  GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26 , Bratislava 851 01  IČO: 45 948 992, e-mail: geotech@geotech.sk 
kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek, tel. č.: 02/6241 0823, fax: 02/6241 0823 ,e-mail: geotech@geotech.sk , www.geotech.sk

2. Názov predmetu zákazky:  Dodanie výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt GEOTECH

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26 , Bratislava - Petržalka,  851 01  

4. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah predmetu zákazky je vyšpecifikovaný v súťažných podkladoch „Dodanie výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt GEOTECH“.  Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na Časť B001, alebo na Časť B002, alebo na ich ľubovoľnú kombináciu.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  do 30.06.2014

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

a. Osobné postavenie:

a)  podľa § 26 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii.

b) podľa § 26 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a to aktuálnym dokladom  o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii.

7. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: Súťažné podklady „Dodanie výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt GEOTECH“ si môže záujemca stiahnuť elektronicky z linku: http://www.geotech.sk/O-nas/kanc-tech.html, alebo vyžiadať písomne, elektronicky alebo osobne na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk: do 26.02.2014 do 09:00. Ponuky musia byť doručené na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 v uzavretej obálke označenej názvom predmetu zákazky a slovom NEOTVÁRAŤ
Termín otvárania ponúk: dňa 26.02.2014 o 10:00.

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa:
- osobného postavenia uchádzača,
jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena

V Bratislave, 13.02.2014

© Geotech Bratislava 2008