OZNÁMENIE O VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚKTechnické špecifikácie
Zmluva
Contract

podľa ustanovení § 9 ods. 3, 4, 5 a ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

OBSTARÁVATEĽSKÝ SUBJEKT (podľa § 7 ods. 1)
Identifikačné údaje
Úradný názov: GEOTECH Bratislava s.r.o.
IČO: 45 948 992
DIČ: 2023174417
Poštová adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktné miesto: Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek
Telefón: + 421-2-62 410 823
Fax: + 421-2-62 410 823
E-mail: geotech@geotech.sk
Adresa hlavnej stránky (URL): www.geotech.sk

PREDMET ZÁKAZKY 
Názov zákazky: Dodanie meracej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt  GEOTECH

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bez DPH: 9635,- EUR

Rozdelenie zákazky na časti: Áno. Táto zákazka má dve časti, pričom tieto majú nasledovné množstvo, resp. rozsah:

Časť A:
1 ks monitorovacia báza, 2 ks rádiová sonda, 1 ks monitorovací router,  1 ks multikanálový teplomer, 1 ks vlhkomer

Časť B:
4 ks laserové prístroje na meranie vzdialenosti, 1 ks laserové okuliare, 1 ks zameriavacia platňa, 1 ks ochranný obal na merače vzdialenosti, 1 ks adaptér na merače vzdialenosti, 1 ks nivelačný prístroj, 2 ks statív na prístroje, 1 ks teleskopická meracia lata, 1 ks prijímač k rotačným laserovým zariadeniam, 2 ks nástenný prístrojový držiak, 1 ks ďalekohľad ku prístrojom, 4 ks čiarový laser, 1 ks upínacia tyč, 1 ks klipsový adaptér, 1 ks prijímač pre zemné zdroje, 1 ks upevňovacia podložka, 2 ks nivelačná lata, 1 ks nivelačné kódové merítko, 1 ks nosič s optickou olovnicou, 1 ks softvér pre meracie zariadenie

Cenovú ponuku je možné podávať na časť A, alebo časť B alebo obe časti spolu.

Trvanie zmluvy v kalendárnych dňoch od zadania zákazky:   60 dní

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY
Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponuky stanovil jediné kritérium a to cenu. Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za tovar niektorej z dvoch častí predmetu zákazky. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky najnižšiu cenu. V cene za uchádzačom dodaný predmet zákazky, resp. jej časti je aj montáž, inštaláciu, kompletné odskúšanie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie prevádzkových a servisných manuálov. Pre posudzovanie ceny použitej ako kritérium na vyhodnocovanie ponúk sa bude posudzovať cena bez DPH. Prijímanie mailových ponúk sa ukončí 27.02.2014 o 10:00 hod.

Termín vyhodnotenia ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnotené 27.02.2014 o 10:00 hod.

Ďalšie informácie:
Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešnými uchádzačmi kúpne zmluvy podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok postupu zadávania zákazky podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s ponukou predloženou úspešnými uchádzačmi. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Úspešný uchádzač je povinný do 10 dní od mailového vyzvania dodať ku podpisu zmluvy originály, resp. notársky overené kópie dokladov a oprávnení dodať príslušný tovar. Keďže zadanie zákazky – uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha kontrole a schváleniu poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvy o poskytnutí NFP ponuka bud podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní prijatá s odkladacou podmienkou na výsledok a schválenie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 17.02.2014

 

NOTIFICATION ON CALL FOR BIDS

according to provisions of Section 9 paragraphs 3, 4, 5 and paragraph  of the Act No. 25/2006 of the Collection of Laws on Public Procurement and on Amendment and Supplement of Some Acts within the wording of later regulations (hereinafter referred to only as „Act on Public Procurement“)

PROCURING ENTITY (according to Section 7 paragraph 1)
Identification data
Official name: GEOTECH Bratislava s.r.o.
Incorporation No. of Organisation (IČO): 45 948 992
Tax Identification No.: 2023174417
Postal address: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovakia
Contact point: Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovakia
Liaison person: Ing. Ivan Lovíšek
Phone No.: + 421-2-62 410 823
Fax: + 421-2-62 410 823
E-mail: geotech@geotech.sk
Home page (URL): www.geotech.sk

SUBJECT OF THE ORDER
Name of the order: Delivery of metering technology, devices and equipment for the project GEOTECH

Assumed value of the order without VAT:   9635,- EUR

Splitting the order into parts: Yes. This order has two parts consisting of the following amount or scope, as the case may be:

 

Part A:
1 piece of monitoring base, 2 pieces of radio probe, 1 piece of monitoring router, 1 piece of multichannel thermometer, 1 piece of hygrometer

Part B:
4 pieces of laser devices to measure the distance, 1 piece of laser glasses, 1 piece of surveying board, 1 piece of protective package for distance meters, 1 piece of adapter for distance meters, 1 piece of levelling staff, 2 pieces of tripods for devices, 1 piece of surveyor´s telescopic pole, 1 piece of receiver to the rotating laser devices, 2 pieces of wall instrument holders, 1 piece of view finder to the devices, 4 pieces of line laser, 1 piece of clamb rod, 1 piece of clips adapter, 1 piece of receiver for earth resources, 1 piece of fixing pad, 2 pieces  of levelling rods, 1 piece of levelling code gauge,1 piece of optical plummet, 1 piece of software for the metering device

Quotation can be sent for Part A or Part B or both Parts combined.

Term of the Contract in calendar days since assigning the order: 60 days

 

CRITERION TO EVALUATE THE OFFER
To evaluate the offer, the procuring entity will set the only criterion, particularly the price.
The criterion contains the lowest price in the bidder´s offer for the goods of either of the two Parts of the subject to the order. So, the most successful bidder in this criterion will be that who will propose the lowest price of implementing the particular part of the order. The price for the subject to the order supplied by the bidder or its part, as the case may be, also comprises assembly, installation, complete testing of functionality, putting into operation, training of operators and delivery of operation and service manuals. To judge the price used as a criterion, there will be considered the price without VAT. E-mail receiving of tender offers is ending on 27 February 2014 at 10:00 a.m.

Date of assessment of bids:
Quotations will be evaluated on 27 February 2014 at 10:00 a.m.

 

Further information:
The procuring entity will conclude purchase contracts with successful bidders according to the provision of Section 409 and ff. of the Act No.  513/1991 of the Collection of Laws, Commercial Code, as amended by later regulations (hereinafter referred to only as „Commercial Code“) as a result of the procedure of assigning the order according to Section 9 of the Act on Public Procurement on conditions set forth in terms of reference and in compliance with the bid presented by successful bidders. The contract in question is inseparable part of the terms of reference. Within 10 days since e-mail call, the successful bidder is obliged to supply original copies so as to sign the contract or, as the case may be, notarised copies of documents and authorisations to supply the particular goods. As placement of the order – conclusion of contract with the successful bidder undergoes review and approval by provider of funds of the Contract on provision of grants either pursuant to Section 44 paragraph 4 of the Act on Public Procurement, accepted with condition precedent to the result and approval of documentation of the public procurement procedure implemented.

 

In Bratislava, on 17 February2014

Dňa 30.03.2014 bola podpísaná zmluva na dodanie meracej techniky - Časť A so spoločnosťou LEICA Geosystems AG.

Zmluva
© Geotech Bratislava 2008