Projekt 2 - Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNeteuNázov projektu
Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet
Stručný opis projektu
Cieľom projektu je rozšírenie referenčných a monitorovacích staníc pre SmartNet a modernizácia celej siete s modernizáciou poskytovania jej služieb. V rámci projektu budeme robiť procesnú aj produktovú inovácu, čím projekt zrealizuje nasledujpce prínosy:
- rozšírenie siete
- zlepšenie kvality poskytovania služeb
- zvýšenie pokrytia
- zvýšenie presnosti poskytovania lokácieProjekt 2
Názov projektu:
 Rozšírenie siete referenčných staníc pre SmartNet
Operačný program: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie
Kód výzvy: OPVal-MH/DP/2016/1.2.2-02
Kód žiadosti o NFP: NFP313010C576
Základné informácie o projekte: 
Prijímateľ: GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Trvanie projektu: 01.2018 – 11.2018

Zverejnené dokumenty projektu:

1. Kúpna zmluva

eu
© Geotech Bratislava 2008