Kalibrácie prístrojov

Kalibrácia ukazuje skutočnú presnosť prístroja

 
Kalibrácie  

Kalibrácia geodetických a stavebných meradiel - pravidelné overovanie presnosti merania, sa stáva čoraz dôležitejšie, či už z požiadavky užívateľa alebo zadávateľa prác, ktorí potrebujú dokumentovať stanovené požiadavky na presnosť prístroja pre daný kontrakt. Len kalibrácia potvrdzuje presnosť, ktorú deklaruje výrobca.

 
 

Kompaktná metóda kalibrácie

Geotech má zavedený postup kalibrácie v súlade s požiadavkami výrobcu. Touto kompaktnou metódou podľa štandardov DIN ako aj ISO (nové štandardy od konca novembra 2001) sa overuje uhlová a dĺžková presnosť merania geodetických prístrojov. Výsledkom kalibrácie je vydanie INŠPEKČNÉHO CERTIFIKÁTU VÝROBCU M.

 
Kalibrácie

Kalibrácie

Kalibrácie
 

Oprávnenie na vydávanie kalibrácií

Výrobca Leica Geosystems AG má vysoké nároky na prevádzkovanie značkového servisu a výkon kalibrácií. Geotech preto musel splniť tieto požiadavky:
  • Zakúpenie softvéru a hardvéru od Leica Geosystems AG
  • Zavedenie systému kvality podľa ISO (v r.2002 zavádza GEOTECH Bratislava ako prvá špecializovaná firma na Slovensku systém kvality STN EN ISO 9001: 2001 pre oblasť predaja a servisu  geodetickej techniky).
  • Prevádzkovanie autorizovaného servisu Leica (Geotech prevádzkuje od r.1996)
  • Vybudovanie kontrolnej základnice pre uhlové a dĺžkové merania (Geotech vybudoval v r.2001 až 2002)
  • Absolvovanie pravidelných švajčiarskych auditov (posledný audit Geotech úspešne absolvoval v r.2007, paltnosť je do r.2010)
Po splnení všetkých podmienok získal Geotech v máji r.2002 oprávnenie Leica Geosystems AG na vykonávanie kalibrácií a vydávanie INŠPEKČNÉHO CERTIFIKÁTU VÝROBCU M pre uhlovú a dĺžkovú presnosť prístroja. Testovanie sa vykonáva meraním na kolimátory, odrazové reflektory, fólie a bezhranolovým meraním. Certifikát má medzinárodnú platnosť.
 
Kalibrácie

Kalibrácie
 

Kalibrácia totálnych staníc a teodolitov

Technický postup kalibrácie totálnych staníc Leica je uvedený tu. Postup pri objednávaní kalibrácie:

  • Záujemca dohodne termín a rozsah kalibrácie a odsúhlasí jej cenu. Cenník kalibrácií zašleme na vyžiadanie
  • Prístroje sú pred kalibrovaním podrobené servisnej prehliadke, ktorá spočíva v odstránení prístrojových chýb a nastavení prístroja
  • V dohodnutom rozsahu sa vykoná kalibrácia. Výsledkom kalibrácie sú dva Inšpekčné certifikáty výrobcu M a to: Certifikát uhlov a Certfikát dĺžok (v maximálnom rozsahu pozostáva z určenia veľkosti adičnej konštatnty a určenia presnosti merania svetelného diaľkomera (reflektor), merania na fólie a merania s bezhranolovým diaľkomerom.
 
Kalibrácie
 

Kalibrácia nivelačných prístrojov, invarových nivelačných lát, meracích pásiem, rotačných laserov, vodováh, laserových diaľkomerov a ďalších prístrojov

Geotech vykonáva, alebo zabezpečuje aj kalibráciu ďalších stavebných a geodetických prístrojov a to v dohodnutom termíne a cene.
 
© Geotech Bratislava 2008